Kancelaria Radcy Prawnego świadczy  pomoc prawną z zakresu:

  • prawa cywilnego, w szczególności: sprawy sądowe o zapłatę, ochrona własności, ochrona posiadania, ochrona dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez samoistnego posiadacza, rozgraniczenie nieruchomości, służebności, spadki, dział spadku, odszkodowania i zadośćuczynienia;
  • prawa gospodarczego, w szczególności: dochodzenie należności od niesolidnych kontrahentów, sprawy o zapłatę, rejestracja spółek,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności: rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dziećmi, ustalenie ojcostwa, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
  • prawa karnego, wykroczeń i postępowania wykonawczego, w szczególności obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • prawa pracy; w szczególności: odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania umów o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, dochodzenie należności ze stosunku pracy, wynagrodzenia, ekwiwalenty, godziny nadliczbowe,
  • prawa ubezpieczeń społecznych; w szczególności odwołania od decyzji ZUS, KRUS, odmawiających ubezpieczonym prawa do wcześniejszej emerytury, ustalenia kapitału początkowego
  • prawa administracyjnego i podatkowego; w szczególności odwołania od decyzji organów administracji, odwołania od decyzji organów podatkowych, sporządzanie i wnoszenie skarg na decyzję organów II stopnia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • prawa upadłościowego i naprawczego, upadłość konsumencka; w szczególności przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego, reprezentacja strony w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, zgłoszenie wierzytelności. Ponadto Kancelaria świadczy usługi doradztwa w sprawach majątkowych w sytuacjach grożących upadłością oraz po ogłoszeniu upadłości jak również świadczy usługi dla wierzycieli, których dłużnicy ogłosili upadłość.